Pielęgnacja trawnika – koszenie, aeracja, wertykulacja, nawożenie


Pielęgnacja trawnika – jakie zabiegi wykonać, jak kosić, kiedy nawozić?

Rodzaj i częstotliwość prac pielęgnacyjnych zależy od typu trawnika, danej jakości trawnika, gatunku i odmiany traw, zao­patrzenia w składniki pokarmowe i wodę, rytmu wzrostu, wielkości i właściwości powierzchni jak i od dostępności maszyn i narzędzi. Jedną z najbardziej czasochłonnych prac wykonywanych jako pielęgnacja trawnika jest koszenie. Na trawnikach wytrzy­małych koszenie jest niezbędne dla re­generacji i rozkrzewienia traw. Nieznacznie wytrzymałe trawniki krajo­brazowe, co do których, nie stawia się zbyt wygórowanych wymogów odnośnie gęstości darni, równomierności i barwy, wystarczy kosić jeden do dwóch razy na rok.

Typ trawnika Wysokość koszenia w mm Wysokość odrostu w mm
Green golfowy 4-7 8-12
Trawnik ozdobny 10-15 20-30
Boisko do hokeja 20-30 40-60
Boisko do piłki nożnej 30-50 60-100
Trawnik przy parkingu 50-60 100-120
Trawnik krajobrazowy 60-80

 Koszenie trawnika

Początek wegetacji oraz jej koniec jak cykl wzrostu są różne, w zależności od kli­matu i warunków pogodowych. Z tych zależności wynika potrzeba częstszego koszenia od maja do czerwca i rzads­zego w miesiącach jesiennych. Od września odstępy czasu pomiędzy poszc­zególnymi terminami koszenia mogą być znacznie wydłużone.

Tak samo jak częstotliwo koszenia, wy­sokość koszenia jest zależna od typu trawnika, składu gatunkowego, pory roku, pogody, przede wszystkim jednak od użytkowania. Trawniki na pol­ach golfowych muszą być koszone ek­stremalnie nisko, aby piłeczka golfowa mogła się toczyć bez większego oporu i w planowanym kierunku. W przypadku trawników użytkowanych do celów spor­towych powinna istnieć wysoka odbojność. Osiągniemy to poprzez krótkie przycięcie, i trawnik będzie miękki. Z drugiej strony trawy przy niskim kosze­niu są bardzo zniszczone. Dlatego należy znaleźć kompromis, jeśli chodzi o wysokości cięcia, który sprosta potrzebom rosnącej rośliny i wymogom ze strony użytkownika.

Wysokość koszenia i wysokość odrostu powierzchni trawnika

Jakość koszenia jest ustalana w pierws­zej linii poprzez kosiarkę do trawników. W przypadku delikatnych trawników należy stosować kosiarki bębnowe do traw­ników z minimum 6 nożami (blaszkami), które posiadaj wysoką prędkość rotacji. Noże muszą być ostre i w razie potrzeby wyregulowane lub dotarte. Na powierzchniach z trawnikami użytkowymi stosuje się często kosiarki z nożem sierpowatym. Przekrój nie jest tak ostry jak w przypadku kosiarki bębnowej do trawników, a końcówki liści traw mogą wyglądać na cięte niedbale. Szerokość ro­bocza i wydajność powierzchniowa są mniejsze w przypadku kosiarki z nożem sierpowatym niż w przypadku kosiarki bębnowej do trawników.

Nawożenie

Pielęgnacja trawnika to także nawożenie. Moc nawozu, moment i częstotliwość za­stosowania zależy od rodzaju gleby, użytkowania trawnika, pogody i formy nawożenia. Jako wartość orientacyjna dla nawożenia podstawowego mogą posłużyć wyniki stwierdzonych w glebie wartości analizowanych. Dobrze zao­patrzone gleby wykazują następującą minimalną zawartość na 100 g gleby.

 

Typ trawnika Azot N Fosforan P250 Potas Magnez
MgO
Trawniki ozdobne 10-25 3-5 10-15 1-2
Trawniki użytkowe        
Nieznaczne obciążenie 5-15 3-5 8-12 1-2
Silne obciążenie 10-25 5-8 10-15 2-3
Trawniki wykorzystywane do celów sportowych        
Nieznaczne obciążenie 15-25 5-10 10-15 2-3
Silne obciążenie 20-35 10-15 15-25 3-5
Trawniki krajobrazowe 0-10 0-5 0-10 0-1

Podlewanie

Trawy tworzące darń potrzebują do pra­widłowego wzrostu wystarczających ilości wody. W okresach suszy podle­wanie zapobiega wysychaniu darni. W tym celu mamy do dyspozycji różne sy­stemy nawadniania. Zgodnie z drugą częścią DIN 18035, deszczownia musi umożliwiać dawki podlewania w ilości minimum 25 l/m2 w odstępie czasu wynoszącym 5 do 15 godzin, przy czym nie powinno zostać zużyte więcej niż 5 l/m2 w ciągu godziny. Należy unika częstszych dawek przy mniejszych ilościach wody, ponieważ wówczas zostanie nasycona wodą wyłącznie górna warstwa gleby, a korzenie rośliny trawiastej pozostają przy powierzchni. To znacznie ogra­nicza wytrzymałość trawnika. Może również dojść do przestawienia szaty roślinnej w kierunku gatunków korze­niących się płytko (Wiechlina roczna).

 

Maksymalne temperatury
w ciągu dnia °C
Dzienne zużycie wody l/m2 Odstępy w podlewaniu przy 25 l/m2 dawki /dni
> 30 > 5 3-5
25-30 3-4 6-8
20-25 2-3 8-12
< 20 < 2 > 12

Pielęgnacja trawnika